Nederlands Franšais
Verkoopsvoorwaarden CD fabriek VisiDiscs

Verkoopsvoorwaarden VisiDiscs

Onze algemene verkoopsvoorwaarden kan u afdrukken vanaf deze pagina of downloaden als PDF-document.

+32 (0)2 400 72 54

printpagina afdrukken

prijsprijsofferte aanvragen

Vraag hier een
vrijblijvende prijsofferte
aan voor het persen van CD's en DVD's of voor het kopiŰren van USB-sticks!
Vraag een vrijblijvende prijsofferte aan

Verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, waarbij een koper aan MJK Consult nv de opdracht geeft tot het doen vervaardigen en/of leveren van producten en/of diensten.
Andere voorwaarden, die voorkomen op briefwisseling of andere documenten, uitgaande van de koper, zijn aan MJK Consult nv niet tegenstelbaar.
Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

2. Offertes

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van MJK Consult nv zijn vrijblijvend.
Telefonisch gedane bestellingen worden geacht schriftelijk te zijn gedaan.
MJK Consult nv kan eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan de bestelde goederen en/of de verpakking voor zover dit vereist is om te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. De kosten die uit deze wijzigingen voortvloeien vallen ten laste van de koper.

3. Order wijzigen

Wijzigingen m.b.t. geplaatste orders dienen door de koper schriftelijk te worden verstrekt en zullen pas worden uitgevoerd na de schriftelijke aanvaarding van de wijziging door MJK Consult nv.

4. Ordergrootte

De koper zal iedere afwijking per artikel aanvaarden van 10% bij orders kleiner dan 10.000 eenheden van de door de koper bestelde hoeveelheid. Bij orders van 10.000 eenheden of meer per artikel, zal de koper een afwijking aanvaarden van maximaal 1.000 eenheden.

5. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn steeds indicatief en houden in hoofde van MJK Consult nv nooit enige resultaatsverbintenis in. MJK Consult nv kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet respecteren van opgegeven leveringstermijnen of laattijdige levering.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de levering af onze kantoren te 3020 Herent

6. Verzendingen

Alle kosten van verzending zijn ten laste van de koper. De verzending gebeurt op risico van de koper.

7. Productiemateriaal

De koper is verantwoordelijk voor de aanlevering, inhoud, bruikbaarheid en kwaliteit van het productiemateriaal, waaronder wordt begrepen de  master geluids- en/of beeldbanden, (masters) data-dragers, de bestanden voor het drukken van  labelinformatie, booklets, inlays, verpakking, labelfilms, printfilm of ander drukwerk (waaronder tekst, foto's en art-work begrepen), dan wel het reproductiemateriaal terzake, zoals films voor booklet, inlays, hoes- en labelinformatie, en ander (al dan niet voorbewerkt) materiaal.

Het productiemateriaal dient te voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de handleidingen van MJK Consult nv, welke op de website www.visidiscs.be te vinden is en op eerste verzoek aan de koper zal worden toegezonden.

MJK Consult nv is gerechtigd om productiemateriaal dat niet aan de eerder genoemde specificaties voldoet in overeenstemming met de handleidingen voor rekening van de koper aan te vullen en/of te verbeteren, dan wel aan de koper terug te sturen.

Productiemateriaal zal door MJK Consult nv worden bewaard tot zes maanden na de laatste order in verband met de betreffende titel, waarna het materiaal door MJK Consult nv zal worden vernietigd, tenzij de koper MJK Consult nv schriftelijk heeft verzocht het productiemateriaal voor rekening en risico van de koper terug te sturen of op te slaan.

De koper zal MJK Consult nv waar nodig kopieën van productiemateriaal ter beschikking stellen.
MJK Consult nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van het productiemateriaal, dat haar door of vanwege de koper ter beschikking is gesteld.

8. Copyrights - Intellectuele eigendom

De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming door of vanwege alle rechthebbenden, zoals, maar niet beperkt tot een auteursrechtenorganisatie en verklaart en garandeert MJK Consult nvt e beschikken over het recht om het productiemateriaal te verveelvuldigen en openbaar te maken.

Bij het niet bekomen van zodanige toelating zal de koper de verkoopprijs verschuldigd blijven, zonder uitlevering van de goederen, welke in dit geval zullen vernietigd worden.

De koper zal MJK Consult nv vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die wegens een schending van de rechten van een derde zou worden ingesteld en die er toe zou leiden dat MJK Consult nvtot de betaling van een schadevergoeding zou verplicht worden omwille van het feit dat MJK Consult nv de richtlijnen, specificaties en instructies van de koper heeft gevolgd.

De koper is niet gerechtigd om de handelsnaam, logo of enig handelsmerk van MJK Consult nv te gebruiken, tenzij dat dit expliciet en schriftelijk door MJK Consult nv zou zijn toegestaan.

Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten van MJK Consult nv, waaronder, doch niet limitatief, patenten, copyrights, handelsmerk, commercieel geheim, domeinnaam etc. en alle andere toepasselijke rechten, zijn en blijven de exclusieve eigendom van MJK Consult nv of van haar toeleveranciers.

De koper zal zich uitdrukkelijk onthouden van inbreuken op voornoemde rechten en verbindt er zich hierbij toe om in geval van inbreuk MJK Consult nv schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke vordering dienaangaande.

De koper zal er bovendien voor instaan dat hij over alle benodigde schriftelijke autorisaties van rechthebbenden beschikt voor de materialen en bronnen die hij aanlevert,  en hij zal op eerste verzoek van MJK Consult nv alle nadere documentatie verstrekken, alsmede garandeert de koper uitdrukkelijk dat MJK Consult nvdoor het uitvoeren van de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van derden, en vrijwaart hij MJK Consult nven haar aangestelden tegen elke vordering en aanspraken van eventuele benadeelde derden dienaangaande.

Het is MJK Consult nv uitdrukkelijk toegestaan om informatie in te winnen bij alle mogelijke beherende instanties ( o.a. RIAA, IFPI, MPAA, BSA, SIIA) van intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, licenties en copyrights om de eigendom en oorsprong van de betreffende rechten na te gaan. In dat geval zal MJK Consult nv enkel die informatie verstrekken die noodzakelijk is om de benodigde inlichtingen te bekomen.

9. Prijzen en wijze van betalen

Alle prijzen zijn exclusief BTW, of andere heffingen van overheidswege. De prijzen zijn gefactureerd volgens het tarief van toepassing op de dag van de bevestiging van de bestelling, voor zover geen verhoging van lonen, sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricagekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele wijziging in de voorraad en de mogelijkheden van MJK Consult nvis opgetreden.

Alle facturen zijn zonder korting betaalbaar op de hoofdzetel van MJK Consult nv, tenzij anders werd overeengekomen of een andere bepaling werd voorzien op de facturen.

Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per begonnen maand te rekenen vanaf de factuurdatum.

Bij  niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft MJK Consult nv bovendien het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere facturen, al dan niet vervallen, de overeenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen, werken en/of diensten, en de reeds bevestigde orders voor uitlevering te blokkeren.

Gedeeltelijke betalingen worden eerst als aflossing op intresten, schadebeding en eventuele andere kosten aangerekend, en daarna pas op het openstaande factuursaldo.

10. Schadebeding

Bij niet betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag.

11. Annulatie

In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van productie, dient de koper van rechtswege een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van het bedrag van het order.

12. Wisselrisico

Alle facturen zijn betaalbaar in de valuta vermeld in de factuur. Indien de betaling echter laattijdig gebeurt, heeft MJK Consult nvhet recht betaling te eisen in de valuta vermeld op de factuur of in Euro. MJK Consult nv behoudt zich eveneens het recht voor een eventuele verrekening te doen aan de koers ten tijde van de factuurdatum of ten tijde van de betaling.

13. Verdisconteringskosten

Bij acceptatie van wissels zijn de gebeurlijke verdisconteringskosten ten laste van de koper.

14. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van MJK Consult nv tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief intresten, kosten, schadebedingen en eventuele belastingen.

De koper draagt de risico's vanaf de levering.

Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd  bij de effectieve inning.

De koper zal al het nodige doen om dit eigendomsvoorbehoud niet in gevaar te brengen. De koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe op eerste verzoek van MJK Consult nv de goederen ter beschikking te stellen en MJK Consult nv toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onbetaalde goederen zich bevinden.

MJK Consult nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde goederen terug te komen halen op alle plaatsen waar hij ze aantreft, zonder enig verhaal of verzet van de koper.

Miskenning van dit recht maakt misbruik van vertrouwen uit en geeft aanleiding tot correctionele vervolging.

15. Klachten

Elke klacht moet om geldig te zijn per aangetekend dienen te gebeuren, met vermelding van alle relevante gegevens, waaronder bestel- en factuurnummer, en dit voor de zichtbare gebreken binnen de 5 dagen na ontvangst van de verkochte goederen en voor de verborgen gebreken binnen de 5 dagen na ontdekking ervan, dan wel na datum waarop de schade redelijkerwijs geconstateerd had moeten worden, met een maximumtermijn van 2 maand na levering, dit alles telkens op straffe van verval van ieder recht. Eveneens op straffe van verval van ieder recht komen verborgen gebreken enkel voor vergoeding in aanmerking indien de leverbon 'onder voorbehoud van latere inspectie' werd afgetekend.

Indien de klacht gegrond is, kan MJK Consult nv naar eigen keuze de betreffende goederen vervangen of herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van MJK Consult nv onmogelijk is, zal MJK Consult nv de verkoopprijs crediteren. Teruggave of terugzending van goederen kan enkel mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van MJK Consult nv. Een dergelijk akkoord houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. Technische afwijkingen van kleur of uitzicht, of afwijkingen binnen een voor de verkochte zaken gebruikelijke tolerantie zijn geen grond tot vervanging, herstelling of creditering. Een klacht geeft niet het recht aan de koper de volledige betaling op te schorten, noch het recht de volledige bestelling, de gehele levering of ander bestellingen te annuleren.

16. Aansprakelijkheid

MJK Consult nv is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de verkoper, derden en diens goederen en aangestelden, of die het gevolg zijn van het gebruik van de door MJK Consult nvgeleverde producten, verleende diensten en/of uitgevoerde werken.

MJK Consult nv is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel ; personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten enz.

De koper zal MJK Consult nv vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade.

MJK Consult nv zal bovendien niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vorderingen die door een derde lastens de koper  worden ingesteld.

17. Overmacht

Ingeval van noodsituatie of overmacht is MJK Consult nv niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en worden haar verplichtingen opgeheven.

Overmacht betekent onder meer elke gebeurtenis waar MJK Consult nv redelijkerwijs geen controle over heeft en waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of onevenredig wordt verzwaard, zoals, maar niet beperkt tot ; oorlogsdaden, terrorisme, brand, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij de toeleveranciers, vervoersproblemen en verordeningen of voorschriften van de overheid en de administratie.

18. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, heeft MJK Consult nv het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verkoop of overeenkomst, zelfs een die gedeeltelijk is uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechterlijke macht, te ontbinden, op te schorten, dan wel bijkomende garanties te eisen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenissen van de koper:

indien de koper in gebreke blijft een factuur op de vervaldag te betalen, of
indien zou blijken dat de koper insolvabel is, of
indien er beslag wordt gelegd op zaken van de koper, of
indien aan de koper uitstel van betaling wordt verleend, of
indien het faillissement van de koper wordt uitgesproken.

19. Toepasselijk recht

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst en de juridische relaties die er uit voortvloeien.

20. Bevoegdheid

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

21. Slotbepaling

Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaart, zullen de andere clausules onverminderd blijven bestaan.

digithales webdesign brussel